() Biden: "Boston, You Send A Powerful Message to The World" | NBC 7 San Diego