President Bush Praises Obama, McCain - NBC 7 San Diego

    President Bush Praises Obama, McCain